Go to Top

سیستم مدیریت انرژی

سیستم مدیریت انرژی EMS

سیستم مدیریت انرژی EMS

به مجموعه اجزاء وابسته به هم و دارای تعامل یک سازمان که به منظور ایجاد خط مشی و اهداف کلان انرژی و دستیابی به آن اهداف به کار برده می‌شوند، سیستم مدیریت انرژی گفته می‌شود.

هم اکنون برای فرآیند سیستماتیک مدیریت انرژی همانند سایر سیستمهای مدیریتی استانداردهای بین المللی تدوین گردیده است. در شکل روبرو مبنای رویکرد مدل سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد EN 16001:2009 ارائه شده است. سه مرجع اصلی برای این نوع سیستم منتشر شده است که عبارتند از:

ANSI/MSE 2000:2005

استاندارد ANSI/MSE 2000:2005 که توسط سازمان استانداردسازی کشور ایالات متحده تدوین و منتشر شده است و به عنوان اولین مرجع جامع قابل کاربرد مورد استفاده قرار گرفت.

EN 16001:2009

استاندارد اروپایی EN 16001:2009 که هم اکنون یک مرجع کاربردیست که در اکثر کشورهای جهان از جمله کشور ما مورد استقبال قرار گرفته است. هدف کلی استاندارد اروپایی EN 16001، کمک به سازمان‌ها برای ایجاد سیستم‌ها و فرآیندهای لازم برای بهبود بازدهی انرژی می‌باشد. این امر باید از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی منجر به کاهش هزینه‌ها و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گردد. این استاندارد الزامات سیستم مدیریت انرژی را برای توانمندسازی سازمان مطبوع در جهت توسعه و استقرار خط مشی و اهداف مربوطه، با در نظر گرفتن الزامات قانونی و اطلاعات در مورد جنبه های بارز انرژی در نظر می‌گیرد. این استاندارد قابلیت کاربرد در فعالیتهای تحت کنترل هر نوع سازمانی را دارد.

ISO 50001:2011

استاندارد ISO 50001:2011 که در سال ۲۰۱۱ توسط سازمان استانداردسازی بین‌المللی (ISO) منتشر شده است و به عنوان مرجعی اصلی در کلیه کشورهای عضو ISO قابل کاربرد خواهد بود.