Go to Top

عمران و بهسازی شهری

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری

مشخصات پروژه

کارفرما:
سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)

مساحت زیربنا:
5500 متر مربع

میزان کاهش مصرف انرژی:
55.1%